Toelichting van het Bestuur

Buma/Stemra boekt in de eerste helft van 2019 goede resultaten!

Buma/Stemra kijkt terug op een goed eerste halfjaar 2019.* Rechteninkomsten stijgen in vrijwel alle marktsegmenten en de beheerskosten zijn onder controle. De beleggingsresultaten zijn zeer positief en maken de negatieve resultaten over 2018 meer dan goed. Deze realisaties bieden een goede basis voor de rest van het boekjaar. Hoewel er altijd onzekerheden bestaan over toekomstige resultaten, vooral die uit beleggingen, liggen we op koers om het budget te realiseren.

De ontwikkeling van een kostentoerekeningsmodel is afgerond, waarmee de verdeling van gezamenlijke kosten tussen Buma en Stemra in 2019 herijkt zal worden. De overdracht van de beleggingsportefeuille van Stichting Buma Beleggingsfonds naar Vereniging Buma is bijna afgerond. Daarmee wordt de organisatiestructuur vereenvoudigd en kunnen enkele praktische voordelen gerealiseerd worden. Met de gelijktijdige overgang naar een andere vermogensbeheerder wordt aanzienlijk bespaard op beheerskosten en dreigende negatieve rente op bezittingen.

De juridische afdeling is na een periode van onderbezetting weer op sterkte gebracht. Hoewel het huidige IT systeem stabiel functioneert, voldoet het niet goed aan de eisen die gesteld worden aan efficiënte dataverwerking en –voorziening. Het toekomstbestendig maken van onze IT heeft daarom hoge prioriteit.

Binnenkort is MijnBumaStemra voor alle leden beschikbaar, waarmee een belangrijke stap zal zijn gezet in de verdere verbetering van onze dienstverlening. De reacties van testgebruikers zijn heel positief.

Het nieuwe governance model functioneert inmiddels ruim een jaar en heeft de rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van bestuur, toezicht en advisering verduidelijkt en geborgd. Na gesprekken met – vertegenwoordigers van – alle stakeholders komen we dichter bij besluitvorming omtrent belangrijke keuzes op de strategische agenda. De procedure tot werving van een CEO is opgestart. De Raad van Toezicht hoopt dit najaar een kandidaat voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering.

Cees van Steijn CEO a.i.

Siebe van Elsloo CFO a.i.

*  de halfjaarcijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant 

Rechtenopbrengsten € 134m

  Inkomsten uit vrijwel alle marktsegmenten liggen in het eerste halfjaar 2019 boven het budget en de realisatie in het eerste halfjaar 2018. Deels zijn dit extra realisaties (bijvoorbeeld door groei in het segment Podia en door € 3,5 miljoen uit nadere berekeningen 2018 in het segment RTV), deels zijn het inkomsten die pas in het tweede halfjaar 2019 gebudgetteerd waren (bijvoorbeeld € 2,3 miljoen uit het segment Thuiskopie/Leenrecht). Over heel 2019 verwachten wij het budget van € 207,6 miljoen te zullen realiseren.

  Repartitie € 34m

   Repartitie van auteursrechtgelden ligt, met name door vertraagde aanlevering van muziekgebruik uit het buitenland, in het eerste halfjaar 2019 4% onder budget, maar 8% boven de realisatie in het eerste halfjaar 2018. Verreweg het grootste deel van de jaarlijks te verdelen auteursrechtgelden zal worden uitgekeerd in de Algemene Rechten distributie in september. Over heel 2019 verwachten wij rond het budget van € 170,0 miljoen (exclusief € 10,2 miljoen toevoeging aan het Sociale en Cultureel Fonds) uit te komen.

   Beheerskosten € 13m

    De beheerskosten zijn goed onder controle en blijven in het eerste halfjaar 2019 9% onder het budget en 11% onder de realisatie in het eerste halfjaar 2018. FTE’s en personeelskosten liggen in lijn met budget. Met name in de kosten voor outsourcing/servicebureaus en in advieskosten is een daling zichtbaar. Bovendien is de nieuwe ledenportal langer doorontwikkeld, waardoor onderhouds- en afschrijvingskosten in het eerste halfjaar 2019 lager zijn dan begroot. Over heel 2019 verwachten wij binnen het budget van € 27,4 miljoen te blijven.

    Financiële baten en lasten € 11m

     De beleggingsresultaten in het eerste halfjaar 2019 zijn zeer positief en maken de negatieve beleggingsresultaten over 2018 meer dan goed. In het budget is rekening gehouden met een normatief rendement; wanneer het beleggingsresultaat hoger is dan het normatief rendement wordt het verschil aan de bestemmingsreserve toegevoegd, bij een lager resultaat wordt het verschil aan deze reserve onttrokken. Hoewel wij vanwege de volatiele markt terughoudend moeten zijn in het doen van toekomstgerichte uitspraken, lijken we nu af te koersen op een positief beleggingsresultaat over heel 2019. De huidige politieke en economische omstandigheden brengen echter onzekerheden met zich mee voor de beleggingsresultaten in het tweede halfjaar 2019.

     0.5X2X