Budget 2020
(ten opzichte van budget 2019)

Toelichting van het Bestuur

Positieve verwachtingen voor 2019 zetten de toon voor 2020!

De begroting voor 2020 is in december 2019 vastgesteld door de Raad van Toezicht en mede gebaseerd op onze laatste verwachtingen voor boekjaar 2019: incasso en repartitie boven begroting, lagere beheerskosten en beleggingsresultaten ruim boven het normatief rendement. De realisatie over 2019 zal na accountantscontrole, in aanloop naar de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2020, middels de jaarverslagen gecommuniceerd worden. De verwachtingen voor 2020 presenteren wij nu ten opzichte van de initiële begroting voor 2019 en ook de realisatie over 2018 is ter vergelijking opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2019 verwacht Buma/Stemra in 2020 € 9,7 miljoen meer rechtenopbrengsten te incasseren en € 11,1 miljoen meer te distribueren aan rechthebbenden.* Deze verwachte toenames komen vooral uit de groeiende Online markt.

In 2019 heeft Buma/Stemra een strategisch heroriëntatieproces in gang gezet. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het realiseren van meer toegevoegde waarde voor rechthebbenden; zij verwachten een optimale e-commerce ervaring. Daar moet de Buma/Stemra organisatie – met alle bijbehorende systemen, processen en procedures – op worden ingericht. Met de livegang van MijnBumaStemra is inmiddels een belangrijke stap gezet. De reacties zijn over het algemeen positief, maar er moet nog veel gebeuren; momenteel wordt gewerkt aan nieuwe functionaliteiten. Buma/Stemra zal haar dienstverlening meer differentiëren, zodat deze beter aansluit bij de specifieke wensen en behoeften van de verschillende groepen rechthebbenden. Een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van repertoire, middels een optimale klantbeleving voor alle rechthebbenden, is het doel. Ook naar de muziekgebruikers willen we ons beter en duidelijker profileren als een meedenkend dienstverlener, een partij die toegevoegde waarde levert. Iedere specifieke doelgroep zal gerichte communicatie ontvangen en op een gebruiksvriendelijke wijze worden begeleid in het doorlopen van processen; een klantreis door Buma/Stemra.

Er zijn verscheidene verbeter- en veranderinitiatieven ontplooit om concrete invulling te geven aan de strategierealisatie. Sommige initiatieven zijn reeds gestart in 2019, andere zijn gepland in 2020. Om initiatieven succesvol van de grond te krijgen terwijl de continuïteit ook geborgd moet blijven, is naar verwachting meer capaciteit nodig en/of ontstaat behoefte aan specifieke expertise die nu ontbreekt. In de begroting is uitgegaan van uitbreiding van de totale personeelsformatie met 10 FTE; de hiermee samenhangende kostenstijging wordt grotendeels gecompenseerd door het terugdringen van kosten voor externe inleen en adviseurskosten.

In de begroting voor 2020 komen de gezamenlijke beheerskosten van Buma/Stemra, uitgedrukt als percentage van de incasso en als percentage van de distributie, op 13%. Hiermee wordt aan de gestelde norm van 15% voldaan. Ook in de separate begrotingen blijven Buma en Stemra binnen deze normen. De derde norm, die maximale kostenstijging gelijk aan CPI ontwikkeling betreft, wordt in 2020 mogelijk overschreden; dit kan overigens pas worden vastgesteld – en zo nodig worden toegelicht – wanneer de feitelijke CPI-mutatie begin 2021 bekend wordt. Het budget 2020 bevat 3,5% hogere beheerskosten ten opzichte van het budget 2019, de gerealiseerde beheerskosten komen in 2019 naar verwachting onder dit budget uit op het laagste niveau in jaren. Zodra verbeter- en veranderinitiatieven resulteren in efficiëntere processen, verdergaande automatisering en digitalisering van onze dienstverlening en een vergroting van het incassovolume – als gevolg van een groeiend ledenbestand en vertegenwoordigd repertoire -, zullen kostenpercentages verder teruggebracht kunnen worden.

Opgemerkt moet nog worden dat deze begroting voor 2020 niet volledig de noodzakelijke vervanging van Buma/Stemra’s IT-infrastructuur bevat. Op dit moment wordt de projectaanpak uitgewerkt, inclusief de scope van het programma, de fasering en de budgettering en de te realiseren doelstellingen op het gebied van transparantie, snelheid en structurele kostenverlaging. Naar verwachting zal de impact van dit project op de beheerskosten in 2020 nog beperkt zijn; ontwikkelingsuitgaven zullen geactiveerd worden, waarop pas afgeschreven gaat worden bij ingebruikname.

Wij kijken er naar uit om van 2020 een succesvol jaar te maken!

Bernard Kobes CEO

Siebe van Elsloo CFO a.i.

* realisatie kan afwijken van verwachtingen, bijvoorbeeld omdat veronderstelde gebeurtenissen zich niet voordoen zoals verwacht en de invloed daarvan van significant belang kan zijn

Rechtenopbrengsten € 217m

  Het budget voor in 2020 door Buma te incasseren rechtenopbrengsten is € 8,5 miljoen (4,8%) hoger gesteld dan het budget voor 2019. Het grootste deel van deze toename wordt verwacht in de Online markt voor streaming en VOD en uit de Pan Europese licentieovereenkomsten met grote Digital Service Providers. De toename van het Pan Europees licentiëren impliceert dat Buma minder via Zusterorganisaties gaat incasseren.

  De door Stemra te incasseren rechtenopbrengsten zijn voor 2020 € 1,2 miljoen (4,0%) hoger gebudgetteerd dan het budget voor 2019. Net als bij Buma, wordt het grootste deel van deze toename verwacht in de Online markt en impliceert dit dat minder via Zusterorganisaties geïncasseerd zal worden.

  Rechtenopbrengsten € 217m

   Het budget voor in 2020 door Buma te incasseren rechtenopbrengsten is € 8,5 miljoen (4,8%) hoger gesteld dan het budget voor 2019. Het grootste deel van deze toename wordt verwacht in de Online markt voor streaming en VOD en uit de Pan Europese licentieovereenkomsten met grote Digital Service Providers. De toename van het Pan Europees licentiëren impliceert dat Buma minder via Zusterorganisaties gaat incasseren.

   De door Stemra te incasseren rechtenopbrengsten zijn voor 2020 € 1,2 miljoen (4,0%) hoger gebudgetteerd dan het budget voor 2019. Net als bij Buma, wordt het grootste deel van deze toename verwacht in de Online markt en impliceert dit dat minder via Zusterorganisaties geïncasseerd zal worden.

   Repartitie € 191m

    Het budget voor in 2020 door Buma te distribueren auteursrechtgelden is € 5,8 miljoen (3,9%) hoger gesteld dan het budget voor 2019. Dit hangt voornamelijk samen met een stijging van de voor distributie beschikbare Onlinegelden. Rekening is gehouden met een € 10,6 miljoen toevoeging aan het Sociale en Cultureel Fonds.

    De door Stemra te distribueren auteursrechtgelden zijn voor 2020 € 5,3 miljoen (17,6%) hoger gebudgetteerd dan het budget voor 2019. Hierbij is uitgegaan van distributie van gelden Thuiskopie voor de gebruiksjaren 2015 t/m 2017, maar deze repartitie kent een vrij grote mate van onzekerheid aangezien – vooralsnog – niet voldaan is aan de voorwaarde van vaststelling van de billijke vergoeding door de Minister van OCW.

    Repartitie € 191m

     Het budget voor in 2020 door Buma te distribueren auteursrechtgelden is € 5,8 miljoen (3,9%) hoger gesteld dan het budget voor 2019. Dit hangt voornamelijk samen met een stijging van de voor distributie beschikbare Onlinegelden. Rekening is gehouden met een € 10,6 miljoen toevoeging aan het Sociale en Cultureel Fonds.

     De door Stemra te distribueren auteursrechtgelden zijn voor 2020 € 5,3 miljoen (17,6%) hoger gebudgetteerd dan het budget voor 2019. Hierbij is uitgegaan van distributie van gelden Thuiskopie voor de gebruiksjaren 2015 t/m 2017, maar deze repartitie kent een vrij grote mate van onzekerheid aangezien – vooralsnog – niet voldaan is aan de voorwaarde van vaststelling van de billijke vergoeding door de Minister van OCW.

     Beheerskosten € 28m

      Het budget voor de gezamenlijke beheerskosten van Buma/Stemra is voor 2020 € 0,9 miljoen (3,5%) hoger gesteld dan het budget voor 2019. Dit hangt grotendeels samen met indexatie – conform CAO ontwikkelingen – van de salariskosten. In de begroting is uitgegaan van uitbreiding van de totale personeelsformatie met 10 FTE, vooral om verscheidene verbeter- en veranderinitiatieven te ontplooien. De hiermee samenhangende kostenstijging wordt bijna volledig gecompenseerd door het terugdringen van kosten voor externe inleen en adviseurskosten.

      Aantal FTE 148

       Uitbreiding van de formatie is gericht op realisatie van verbeter- en veranderinitiatieven. In het budget is rekening gehouden met versterking van de afdelingen Online en Internationaal. De commerciële – en communicatiefunctie wordt verbeterd, en het ketenmanagement (incasso-verwerking-distributie) wordt ingericht. Tevens worden de stafafdelingen Juridische Zaken en Internal Audit uitgebreid.

       Beleggingsresultaten € 2m

        In het budget 2020 is rekening gehouden met een € 0,2 miljoen (8,7%) lager normatief rendement op beleggingen dan in het budget voor 2019. Wanneer het gerealiseerde beleggingsresultaat hoger is dan het normatief rendement wordt het verschil aan de bestemmingsreserve toegevoegd, bij een lager resultaat wordt het verschil aan deze reserve onttrokken.

        Kostennormen

         0.5X2X